7101A小型通孔加速度传感器

        7101A加速度传感器(Model 7101A Accelerometer)是一款微型、高性能IEPE加速度传感器。7101A加速度计是专为高频率的振动和冲击测量设计,频响带宽为10kHz的。传感器元件采用稳定的压电陶瓷晶体的环形剪切模式。7101A加速度传感器为密封的钛金属外壳采用通孔安装形式。标准工作温度范围从-55℃至+125℃。


类       型: 单轴 
量       程: ±50g,±500g,±1000g
精  确 度: ±1% 
输       出: ±5V 
供电电源: 18~30V 
工作温度: -55℃~125℃ 
电气连接: 电缆(插头可选) 
特       点: 重量轻,2.4克;钛金属密封外壳;通孔安装
典型应用: 
振动与冲击监测,实验室测试,模态,高频应用