MS4515放大输出压力传感器

2019-05-06 90

规格书下载:点击下载

产品详情:MS4515放大输出压力传感器

        MS4515是一款小型的陶瓷基板压力传感器,采用3.35.0Vdc单端供电,需要一个外部元件。可选侧面或正面引压,多种贴装方式,压力量程分别达到0~230英寸水柱。1/8"的倒钩引压管与内径为3/32"的连接管紧密配合。

        型: 表压,差压 
        程: 02,4,5,10,20,30"H O
  线  性: ±0.25%
        出: 0.54.5V,0.254.75V  
供电电源: 3.35.0Vdc 
工作温度: -25105 
电气连接: PC板安装
        点: 带倒钩压力接口,J引脚或通孔引脚
典型应用: 医疗设备,气体流量测量,过程控制,检漏