FMT垫圈力传感器

2020-03-26 50

规格书下载:点击下载

        FMT垫圈(垫片)力传感器用于测量夹紧及螺丝拧紧时的力值,标准量程为0-20 to 0-320 kN。FMT在设计上减少了磁滞以及在拧紧时由于摩擦扭矩对灵敏度的影响。FMT具有较高的刚度,可用于静态及动态测量。


类       型: 压力
量       程: 0-20, 0-35, 0-55, 0-80, 0-110, 0-140, 0-180, 0-220, 0-270, 0-320 kN
精  确 度: 1 to 5% F.S. 
输       出: 1.5 to 2 mV/V 
供电电源: ±5 VDC 
工作温度: -20℃~80℃ 
电气连接: 电缆 
特       点: 可支持动态和静态测量,提供垫圈
典型应用: 螺栓拧紧力测量,垫圈(垫片)压力值测量